Indian Dog Foundation

 Fokregelement Indian Dog Foundation(IDF)

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1. Het Fokreglement voor de Indian Dog beoogt bij te dragen aan de (weder)opbouw van de Indian Dog en behartigt hiermee de belangen, het welzijn en de gezondheid van de Indian Dogs.
Dit fokregelement van de Indian Dog Foundation (hierna te noemen IDF) is goedgekeurd door de bestuursleden van de IDF en is van kracht op 1 juli 2018.
Aanpassingen van dit Fokreglement kunnen worden aangedragen door fokkers, donateurs en bestuursleden van de IDF en zullen uitsluitend plaatsvinden met instemming van een meerderheid van het bestuur.

1.2. Het IDF Fokreglement geldt voor alle Indian Dog fokkers en dekreu-eigenaren die lid zijn van de IDF of hun hond voor de Indian Dog binnen de IDF willen inzetten.

 

ARTIKEL 2. FOKREGELS

2.1. Verwantschap: het streven is het inteeltcoëfficiënt (ic) van de fokcombinatie, berekend over minimaal 5 generaties, niet over de 5% te laten komen. De uitslagen van de Embark-testen zullen aangehouden worden voor de berekening van het ic, hiermee wordt een 0-lijn gecreëerd. Deze geteste honden zullen de eerste generatie zijn van de berekeningsmethode over minimaal 5
generaties.

2.2. Herhaalcombinaties: dezelfde oudercombinatie is niet toegestaan mits de pups uit deze eerdere combinatie een aantoonbare meerwaarde hebben en volledig voldoen aan de kenmerken die in de rasstandaard1), gezondheidsomschrijving en karakteromschrijving voldoen. Voorwaarde is dat er minimaal 4 jaar tussen het eerste nest en het volgende nest zit. Na overleg kan een eenmalige
herhaling dan door het bestuur worden toegestaan.

2.3. Minimumleeftijd reu: de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 30 maanden (2,5 jaar) zijn.

2.4. Aantal dekkingen reu: een Indian Dog reu mag maximaal 4 nesten gedurende zijn leven voortbrengen. Een outcross reu mag maximaal 1 nest gedurende zijn leven voortbrengen, mits goedgekeurd door het bestuur. Outcross zal alleen als laatste redmiddel van het ras ingezet worden, na opstellen van een outcross-procedure door de fokcommissie van de IDF.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. 

 

2.6. Gebruik niet IDF aangesloten dekreuen/teven: wanneer een fokker die is aangesloten bij de IDF voor een dekking een dekreu / teef gebruikt die niet is aangesloten bij de IDF, dan moet deze dekreu / teef voldoen aan de gezondheidseisen die de IDF heeft opgesteld.

2.7. Kunstmatige inseminatie: bevruchting door middel van kunstmatige inseminatie is toegestaan, mits teef en reu zich al eerder op natuurlijke wijze hebben voortgeplant. KI is uitsluitend toegestaan als het een donor uit het buitenland betreft die een belangrijke bijdrage levert aan het fokprogramma van de Indian Dogs in Nederland.
KI is in uitzonderlijke gevallen toegestaan, na uitdrukkelijke toestemming van het bestuur, als de reu door medische redenen een noodzakelijke castratie moet ondergaan maar in de toekomst nog wel ingezet wil worden voor de fok. De medische redenen mogen niet gerelateerd zijn aan mogelijke erfelijke afwijkingen of aandoeningen.

 

ARTIKEL 3. WELZIJN

3.1. Minimumleeftijd teef: een teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 30 maanden (2,5 jaar)

3.2. Maximumleeftijd 1e dekking teef: een teef mag, voor het eerste nest, niet worden gedekt na de dag waarop zij 60 maanden (5 jaar) oud wordt.

3.3. Maximumleeftijd teef: een teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud wordt.

3.4. Periodiciteit nesten: tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minimaal 1 loopsheid zitten en minstens 12 maanden.

3.5. Aantal nesten teef: een Indian Dog teef mag gedurende haar leven maximaal 3 nesten krijgen. Een outcross teef mag gedurende haar leven maximaal 1 nest krijgen voor de IDF.

3.6. Keizersnede: de geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van een nest bij de eerste maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden, is de teef uitgesloten voor verdere inzet van de fokkerij.

 

ARTIKEL 4. GEZONDHEID

4.1. Verplichte onderzoeken:
a) Alle ouderdieren dienen te worden getest op en vrij te zijn van de door de Embark DNA test onderzochte erfelijke gebreken en -afwijkingen. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur een combinatie goedkeuren waarbij één van de ouderdieren drager is van een afwijking, indien daar een ouderdier wat vrij is van deze of andere afwijkingen tegenover staat.

b) Heupdysplasie (HD): ten tijde van het onderzoek moet de hond de minimale leeftijd van 18 maanden hebben. Er mag worden gefokt met de volgende uitslagen:
– HD A of HD B
Tegenover een HD B moet altijd een HD A staan. Tenzij het bestuur anders beslist.

c) Elleboog Dysplasie (ED): verplicht 
Er mag gefokt worden met de volgende uitslagen:
– ED Vrij

d) ECVO vrij

4.2. Outcross: ouderdieren moeten naast de gezondheidstesten genoemd in punt 4.1. ook worden getest op alle, redelijkerwijs te testen, gezondsheidsproblemen die bekend zijn bij het ras, of rassen, waaruit de outcross bestaat.

4.3. Epilepsie: ouderdieren die lijden aan epilepsie zijn uitgesloten voor de fokkerij.
a) Een combinatie waarin epilepsie zich heeft geopenbaard mag niet worden herhaald.
b) Nestgenoten van een hond die lijdt aan epilepsie worden van de fokkerij uitgesloten.
c) Directe nakomelingen van een hond die lijdt aan epilepsie worden van de fokkerij uitgesloten.
d) Een ouderdier dat een nakomeling heeft die lijdt aan epilepsie is uitgesloten voor verdere inzet in de fokkerij.
e) Halfbroers en -zussen van een hond die lijdt aan epilepsie dienen tenminste 4 jaar oud te zijn voordat ze voor de fokkerij mogen worden ingezet en ze dienen alleen gepaard te worden aan honden uit een lijn waarin zich geen epilepsie heeft voorgedaan.

 

ARTIKEL 5. GEDRAG

5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard1) zijn beschreven. Met dieren die lijden aan agressiviteit of angst mag niet worden gefokt tenzij het bestuur de hond op alle andere punten een meerwaarde vindt voor de
Indian Dog zoals in 1.1 staat beschreven.

5.2. Gedragstest: Ouderdieren dienen vóór de eerste dekking met goed gevolg de door de IDF erkende gedragstest te hebben afgelegd. Ten tijde van de gedragstest moet de hond de minimale leeftijd van 20 maanden hebben. De gedragstest zal worden afgenomen door een, gedragskeurmeester die bekend is met de Indian Dog.

  

ARTIKEL 6. EXTERIEUR

6.1. Beide ouderdieren dienen in het algemeen te voldoen aan de rasstandaard1) die door de IDF is gepubliceerd. Hiermee rekening houden met en respect hebben voor de diverse type Indian Dogs zoals deze van oorsprong is bedoeld en is ontstaan. De keurmeester voor de exterieurkeuring kan dan ook een wel of niet bij de IDF aangesloten kenner van het ras of een bestuurslid zijn.


ARTIKEL 7. AFGIFTE PUPS

7.1. De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort.

7.2. De pup moet een DNA-bewijs hebben, die aantoont dat de ouders juist zijn.

7.3. De pups moeten gechipt zijn en dienen door de pupkoper geregistreerd te worden.

7.4. De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tenzij de pup tester aangeeft dat het in het belang van de pup is om deze al eerder naar de pupkoper te doen. In acht nemende dat de wettelijke leeftijd waarop een pup de moederhond mag verlaten minimaal 7 weken bedraagt.

7.5. De pupkoper moet door de fokker worden ingelicht als de reu pup niet in het bezit is van twee normaal en volledig in het scrotum ingedaalde testikels, of bij eventuele andere voorkomende onvolkomenheden bij de pup (zoals gebitsfouten, gehoorproblemen en andere afwijkingen). Dit laatste geld ook voor de teef pup.

7.6. De fokker heeft de plicht om de pupkoper adequate informatie te verstrekken naar beste kennis over de Indian Dog:

Kopieën afstammingsbewijzen & uitslagen gezondheidsonderzoek van de ouderdieren dienen te worden meegegeven met de verkoop van de pup. Tevens dient de fokker voor een goede begeleiding en nazorg van de pup te zorgen en, waar redelijkerwijs in het belang van de hond nodig, de IDF in te lichten.

7.7. De fokker is verplicht om pupkopers van een koopovereenkomst te voorzien. De fokker maakt gebruik van de koopovereenkomst die de IDF haar aangesloten fokkers ter beschikking stelt.

7.8. De fokker is verplicht een puppytest af te nemen op de leeftijd tussen de 6e en 7e levensweek van de pups. Bij voorkeur op of net na de 6 weken. Deze test zal door een, voor de IDF, onafhankelijke tester afgenomen worden die bekend is met de Indian Dog.

 

ARTIKEL 8. REGELS EN VERPLICHTINGEN FOKKER

8.1. De fokker stuurt uiterlijk 2 maanden voor de geplande dekking kopieën van alle gezondheidsresultaten van beide ouderdieren aan het secretariaat van de IDF.

8.2. De fokker meldt binnen 10 dagen aan het IDF-secretariaat:
a) de dekking, met opgaaf van de namen van reu en teef waarvan welke de benodigde stukken in 8.1 vermeld, niet mogen afwijken;
b) de geboortedatum, met opgaaf van het aantal reuen en teven;
c) eventuele bijzonderheden omtrent de geboorte van de pups;
d) na aflevering van de laatste pup, een kopie van de koopoverkomsten met pupkopers, inclusief de getekende toestemmingsverklaring in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.3. De fokker mag niet meer dan 2 nesten per jaar fokken.

8.4. De fokker mag niet meer dan 1 nest tegelijkertijd in huis hebben liggen.

8.5. De fokker is verplicht ziekten of afwijkingen (zowel erfelijk, aangeboren als later ontstaan) van fokdier en nakomelingen (voor zover bekend) te melden aan de IDF.

8.6. De fokker mag buiten de IDF fokken als de hond voor outcross van een ander ras wordt ingezet. Hierbij zal de volledige naam zoals vermeld op stamboom of afstammingsbewijs en het nummer van de hond anders dan de Indian Dog worden doorgegeven aan de IDF.

 

ARTIKEL 9. ADVIESPRIJS PUPS

De IDF adviseert een pupprijs van € 750. Het dekgeld is gelijk aan de pupprijs.

 

ARTIKEL 10. SANCTIEBEPALINGEN

10.1. Indien een lid een of meerdere van de voorwaarden genoemd in artikel 2 tot en met artikel 8van dit reglement niet in acht neemt, is het bestuur van de IDF gerechtigd maatregelen tegen het lid te nemen. Dit zal per overtreding worden besproken, bepaald en hier zal al een passende sanctie uit voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E-mail