Indian Dog Foundation

 Privacybeleid

1. Doel bewaren persoonsgegevens

De Indian Dog Foundation bewaard persoonsgegevens van (ex)-eigenaren van
Indian Dogs. Deze worden bewaard voor verschillende doeleinden:

  1. Het versturen van nieuwsbrieven en andere algemene zaken die van belang
    (kunnen) zijn voor eigenaren van Indian Dogs.
  2. Het kunnen vragen om assistentie bij hulpvragen van andere Indian Dog-
    eigenaren waarbij de nabijheid van de woonplaats relevant is.
  3. Opbouw van de database Zooeasy waar gegevens van Indian Dogs
    verzameld worden, deze blijven ter alle tijde in beheer van de Indian Dog Foundation.

 

2. Verantwoordelijken bescherming persoonsgegeven

Het bestuur van de Indian Dog Foundation is verantwoordelijk voor de
bescherming van deze persoonsgegevens en ziet erop toe dat deze niet
toegankelijk zijn voor enig persoon buiten het bestuur. Tevens zullen
persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan derden zonder uitdrukkelijke
toestemming van de betrokken persoon.

 

3. Persoonsgegevens die bewaard worden

De persoonsgegevens die door de Indian Dog Foundation bewaard worden zijn:

• naam;
• adres;
• telefoonnummer;
• email-adres.

De persoonsgegevens worden bewaard in de onlinedatabase Zooeasy. Een
overzicht van alle persoonsgegevens is op elk moment beschikbaar.

 

4. Bijzondere persoonsgevens

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard door de Indian Dog
Foundation.

 

5. Informeren personen waar persoonsgegevens van bewaard worden

Personen hebben een persoonlijke email ontvangen met een overzicht welke
persoonsgegevens bewaard worden en voor welke doeleinden. Hiervoor is actief
toestemming gegeven.

 

6. Inzien eigen persoonsgegevens

Indien gewenst kunnen personen hun eigen bestand uit de database opvragen met de
bij de Indian Dog Foundation bekende persoonsgegevens. Dit bestand is in de
vorm van een csv-bestand.

 

7. Opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard in de online database Zooeasy. Daarnaast
worden documenten waar persoonsgegevens op vermeld staan opgeslagen in

zowel de database Zooeasy als in een file op de computer van de bestuurslid die de 

ZooEasy onder beheer heeft bij de Indian Dog Foundation. 


Eventuele bestanden met persoonsgegevens die onder bestuursleden uitgewisseld worden, worden na het gebruik waar deze voor verstuurd zijn (bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, ect.) verwijderd van de persoonlijke laptop, telefoon of enig ander opslagmedium van betreffende bestuurslid. 

8. Kopieën en back-ups van persoonsgegevens

De database Zooeasy maakt iedere 24 uur een backup van de gehele database
van de Indian Dog Foundation. 

 

9. Privacy-maatregelen

De inloggegevens van Zooeasy zijn alleen bekend bij het bestuur van de Indian
Dog Foundation. In het geval bestuursleden die bekend zijn met deze
inloggegevens aftreden als bestuurslid wordt het wachtwoord van Zooeasy
gewijzigd.
De persoonlijke laptop van de secretaris en bestuursleden zijn beveiligd met een
wachtwoord, zodat derden geen toegang tot deze laptop hebben.

 

10. Wie heeft toegang tot de bestanden met persoonsgegevens

Het bestuurslid die te doen heeft met de ZooEasy van de Indian Dog Foundation heeft toegang tot de gegevens
via de database Zooeasy, de toegang tot die onderdelen van Zooeasy die nodig zijn voor het vervullen van hun taak.


11. Functionaris bescherming persoonsgegevens

Aangezien de omvang van de Indian Dog Foundation gering is, is er geen
functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Het complete bestuur is
verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

12. Externe partijen die persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens die door de Indian Dog Foundation bewaard worden, worden
alleen verwerkt door de onlinedatabase Zooeasy. De IDF heeft een
verwerkersovereenkomst afgesloten met Zooeasy waarin de veiligheid van de
persoonsgegevens gewaarborgd wordt.
DNA-tests die bij Embark of VHL Wageningen besteld worden, worden naar de
IDF verstuurd of afgehaald bij VHL. De IDF verstuurt vervolgens de tests naar
betreffende eigenaren. Zijn de tests eenmaal afgenomen dan draagt de IDF zorg
voor verzending naar betreffende instanties.

 

13. Overeenkomsten met derden die de persoonsgegevens gebruiken

Niet van toepassing, de Indian Dog Foundation sluit geen overeenkomsten met
derden om de persoonsgegevens te gebruiken.

 

14. Procedure melding datalekken

Er is geen aparte procedure opgesteld voor het melden van datalekken. Gezien
de omvang van de organisatie is besloten dit op te nemen in deze
privacyverklaring. In geval een datalek geconstateerd wordt, of het vermoeden
hiertoe bestaat, zal betreffend bestuurslid direct de Voorzitter berichten. Deze zal
in samenwerking met de secretaris de situatie beoordelen. Is er inderdaad sprake
van een datalek, dan zal dit gemeld worden aan de AP (Autoriteit
Persoonsgegevens). Daarnaast zal bekeken hoe het datalek ontstaan is en zullen
zonodig extra maatregelen getroffen worden om dit in de toekomst voorkomen.

 

15. Wijzigingen Privacy Beleid Indian Dog Foundation

De Indian Dog Foundation behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen
in dit Privacy Beleid mocht dit door het bestuur noodzakelijk geacht worden. Het
Privacy Beleid zal voor een ieder op ieder moment toegankelijk zijn via de website

 

Klik hier voor het toestemmingsformulier verwerken persoonsgegevens

 

 
E-mail